https://www.facebook.com/ChuaChanhThien

Chùa Chánh Thiên

Hướng dẫn Cúng dường tại Chùa Chánh Thiên

Hướng dẫn Cúng dường

Chùa Chánh Thiên

Địa chỉ: Đường số 11 Lê Trọng Tấn, X. Tân Hưng, TP. Bà Rịa, BR-VT
Điện thoại: 0377260288
Email: thichnhatdao@gmail.com
Ghi chú: