https://www.facebook.com/ChuaChanhThien

Thờ tro cốt

Ngồi thiền
Play
Volume
Back
Next

Tụng kinh

Thông tin về việc thờ tro cốt tại Chùa Chánh Thiên